Bokföring

Löpande bokföring

Enligt BFL (Bokföringslagen) så är en juridisk och fysisk person som bedriver näringsverksamhet bokföringsskyldig. Alla föreningar är faktiskt inte bokföringsskyldiga enligt Bokföringslagen, men eftersom föreningen enligt sina stadgar förmodligen ska redovisa sin ekonomiska ställning vid föreningsstämma, så måste föreningen upprätta bokföringen.

Det innebär att kontinuerligt* registrera de ekonomiska transaktioner som sker i föreningen, så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring).

*Det finns tydliga regler för vad som menas med kontinuerligt, och generellt sett, så är det minst en gång per månad.

Bokföringsmaterialet kan komma till oss på flera olika sätt, vi kan till exempel genom bankavtal ha tillgång till alla banktransaktioner (se även tjänsten Utbetalningar), leverantörsfakturor kan tillsändas oss direkt, och vi kanske skapar kundfakturor och medlemsaviseringar. Föreningens verifikationer blir bokförda i rätt tid, och enligt gällande lagstiftning och God Redovisningssed.

Självklart blir alla kostnader och intäkter periodiserade till rätt period och samtliga konton blir avstämda efter periodens slut.

Vill föreningen ha utökad information, till exempel kostnadsställen eller projektredovisning, så har vi förstås erfarenhet av även det.

Föreningen får efter avslutad månadsredovisning de rapporter som efterfrågas.

Har vi synpunkter på något, så bifogar vi kommentarer till det, och vi följer även upp resultatet mot föreningens budget.

Skattedeklaration, moms och arbetsgivare

Flera föreningar är både registrerade för mervärdesskatt och arbetsgivare. Moms inom ideell sektor är i vårt tycke svårare än inom företagssektorn, så här finns många fallgropar, för den okunnige.

Skattedeklarationen utgör grunden för månadsrapporteringen till Skatteverket av både moms som skatter och arbetsgivaravgifter för anställd personal. Vi registrerar oss som ombud för föreningen hos Skatteverket, och sköter hela deklarerandet elektroniskt, och sköter vi betalningarna för föreningen, så lägger vi förstås också betalningen.

Bokslut och årsredovisning

Vid årets slut görs bokslut, som sedan kan sammanställas i olika former, som till exempel årsbokslut eller årsredovisning. Formen är delvis beroende på olika lagstiftningar, samt storlek och form på föreningen.

Enligt rådande statistik så förändras ingen lagstiftning så mycket som skattelagstiftningen, så här måste man, som vi på Föreningshuset, ha god insikt i gällande redovisningsregler och normer.

Föreningens bokslut och årsredovisning visar avgörande information om föreningen, och är ibland den enda externa kommunikationen. Därför måste all information vara tillförlitlig och bokslutet/årsredovisningen vara professionellt upprättat.

Budget

Självklart assisterar vi föreningen med historiska fakta, och kan göra budgetprognoser inför kommande år. Dessutom följer vi upp, och rapporterar utfallet löpande under året, både mot historiska värden och rådande budget. Avvikelser kommenteras från vår sida.